Regulamin

  Regulamin

  Regulamin ogólny świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z serwisu internetowego dodaj-impreze.pl (dalej jako ‘Serwis internetowy’).

  § 1. Informacje ogólne

  1. Celem Serwisu internetowego jest udostępnianie Użytkownikom Serwisu internetowego treści dotyczących wydarzeń (eventów) oraz możliwości zamieszczenia informacji o wydarzeniach z wybranych kategorii wydarzeń (wskazanych w Serwisie internetowym) przez Użytkowników Serwisu internetowego.
  2. Serwisem internetowym administruje właściciel – Exante, NIP 8862798419 (dalej jako ‘Właściciel’), który odpowiada również za moderację treści publikowanych w Serwisie internetowym.
  3. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego treści.
  4. Korzystanie z Serwisu internetowego (m.in. zamieszczanie, przeglądanie, wyszukiwanie informacji o wydarzeniach) jest bezpłatne.
  5. Właściciel Serwisu internetowego (w tym administrator) nie jest autorem informacji o wydarzeniach prezentowanych w Serwisie internetowym, a dodanych przez Użytkowników Serwisu internetowego (z wyjątkiem informacji o wydarzeniach uwzględniających dane właściciela Serwisu internetowego jako Organizatora wydarzenia). Informacja o osobie organizującej / podmiocie organizującym dane wydarzenie widoczna jest w treści informacji o wydarzeniu prezentowanym w Serwisie internetowym.
  6. Właściciel Serwisu internetowego (w tym administrator) nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego w związku z prezentowanymi w Serwisie internetowym informacjami. Odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego ponosi osoba zgłaszająca / podmiot zgłaszający daną informację o wydarzeniu.
  7. Informacja o wydarzeniu przed jej publikacją w Serwisie internetowym podlega moderacji. Dokonuje jej administrator. Administrator nie zamieszcza w Serwisie internetowym informacji o wydarzeniach w języku innym niż język polski, niekompletnych pod kątem wymaganych informacji, zawierających błędy językowe. Moderator, dbając o jakość treści prezentowanych w serwisie, może zdecydować o nieopublikowaniu informacji o wydarzeniu, bez podania przyczyny. Moderacja jest bezpłatna.
  8. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dysponowanie: właściwie skonfigurowanymi urządzeniami, łączem internetowym, oprogramowaniem, które gwarantują bezpieczne przeglądanie treści internetowych.
  9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i na zasadach opisanych w opublikowanej na stronie Serwisu internetowego polityce prywatności.
  10. Akceptacja regulaminu i podanie zwrotnego adresu poczty elektronicznej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika Serwisu internetowego przez administratora Serwisu internetowego w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania.
  11. Prawa autorskie, jak też prawa własności intelektualnej do całego Serwisu Internetowego, jak i jego poszczególnych komponentów (m.in.  grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach) należą do Właściciela  lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego, jak i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  § 2. Dodanie informacji o wydarzeniu do Serwisu internetowego. Warunki zamieszczania informacji o wydarzeniach

  1. Dodanie informacji o wydarzeniu do Serwisu internetowego przez Użytkownika Serwisu internetowego jest nieodpłatne.
  2. Dodanie informacji o wydarzeniu do Serwisu internetowego przez Użytkownika jest możliwe za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://dodaj-impreze.pl/dodaj-wydarzenie, który należy wypełnić. Formularz składa się z pól obowiązkowych (wymaganych, oznaczonych *) oraz opcjonalnych. Po uzupełnieniu formularza i kliknięciu opcji ‘wyślij’ Użytkownik uzyska potwierdzenie wysłania formularza. Ten ostatni, po pozytywnej moderacji informacji o wydarzeniu, umieści ją w Serwisie internetowym w terminie do 7 dni roboczych (w wyjątkowych okolicznościach czas oczekiwania na publikację informacji o wydarzeniu na stronie Serwisu internetowego może być dłuższy). Administrator nie publikuje w Serwisie internetowym informacji o wydarzeniach w języku innym niż język polski, niekompletnych pod kątem wymaganych informacji, zawierających błędy językowe.
  3. Informacja o wydarzeniu po opublikowaniu w Serwisie internetowym nie podlega edycji przez Użytkownika serwisu. Osobą uprawnioną do edycji informacji o wydarzeniu jest administrator Serwisu internetowego. Użytkownik Serwisu po dodaniu informacji o wydarzeniu może zgłosić prośbę o edycję informacji w sytuacji odwołania wydarzenia lub w zakresie danych osobowych. W celu poinformowania administratora o odwołaniu wydarzenia lub edycji danych osobowych Użytkownik, który przesłał formularz zgłoszenia wydarzenia, o którym mowa w § 2 pkt 1, lub organizator wydarzenia powinien z adresu e-mail wskazanego w tym formularzu przesłać informację dotyczącą edycji informacji o danym wydarzeniu.
  4. Informacje o wydarzeniach przyszłych posiadają etykietę ‘nadchodzące’. Informacje o wydarzeniach aktualnie realizowanych opisano etykietą ‘w trakcie’. Informacja o wydarzeniu po upływie terminu organizacji wydarzenia przenoszona jest w Serwisie internetowym do sekcji ‘Archiwum Wydarzeń’, a sama informacja o wydarzeniu otrzymuje etykietę ‘zakończone’.
  5. Po zakończeniu emisji informacji o wydarzeniu w Serwisie internetowym zostaje ono przeniesione do Archiwum Wydarzeń i jest dostępne dla Użytkowników Serwisu internetowego do czasu usunięcia informacji o wydarzeniu przez administratora lub na żądanie osoby, która zgłosiła dodanie wydarzenia do Serwisu internetowego lub Organizatora danego wydarzenia.
  6. Informacja o wydarzeniu zamieszczana w Serwisie internetowym musi być prawdziwa, rzetelna i nie może wprowadzać w błąd. Ponadto treść informacji o wydarzeniu zgłoszona do publikacji w Serwisie internetowym nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Informacja o wydarzeniu udostępniona administratorowi w formularzu zgłoszenia przesłanego przez Użytkownika Serwisu internetowego celem jej opublikowania na stronie Serwisu internetowego nie może naruszać dobrych obyczajów, dóbr osobistych oraz praw autorskich, majątkowych i własności intelektualnej innych osób.
  7. Administrator publikuje w Serwisie internetowych informacje o wydarzeniach wyłącznie zgodnych z profilem Serwisu internetowego (w szczególności dostępnymi kategoriami wydarzeń).

  § 3. Przeglądanie informacji o wydarzeniach w Serwisie internetowym

  1. Użytkownik Serwisu internetowego ma nieograniczony dostęp do informacji o wydarzeniach opublikowanych w Serwisie internetowym.
  2. Informacje o wydarzeniach grupowane są w Serwisie internetowym wg kategorii.
  3. Użytkownik Serwisu internetowego może wyszukiwać informacje o wydarzeniach za pośrednictwem wyszukiwarki, dostępnych kategorii wydarzeń lub tagów.

  § 4. Postanowienia końcowe

  1. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w wyniku zmiany przepisów prawa, czy udostępnienia nowych funkcjonalności (usług elektronicznych).
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Spory związane z wykonaniem usług elektronicznych będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Serwisu internetowego.
  Wyszukaj wydarzenie